robotpkg/interfaces/abstract-robot-dynamics bulk build results

abstract-robot-dynamics-1.20r1 (category interfaces or summary)

Platform Status Date Time
Start Total
CentOS-7-x86_64OK2018/04/1402:18:4500:00:43
Debian-8.2-x86_64OK2018/04/ 700:44:5300:00:35
Fedora-26-x86_64OK2018/04/1400:11:2800:00:29
Fedora-27-x86_64OK2018/04/1321:23:3300:00:39
NetBSD-7.1_STABLE-x86_64OK2018/04/1319:59:0300:00:43
OpenNao-2.1.0.19-i386OK2018/04/ 702:22:4800:00:29
Ubuntu-12.04-i386OK2018/04/1400:22:1900:00:48
Ubuntu-12.04-x86_64OK2018/04/ 700:13:4800:00:44
Ubuntu-14.04-x86_64OK2018/04/ 701:53:1900:00:40
Ubuntu-16.04-x86_64OK2018/04/1320:39:5100:00:51
Ubuntu-17.10-x86_64OK2018/04/1319:19:2200:00:32